Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyznání víry (moje uravené a rozšířené z Apoštolského)

 

Návrh mého osobního křesťanského vyznání víry:
 
Milé sestry, milí bratři,
Dovolte mi, abych se pokusil vyjádřit svou křesťanskou víru co nejosobněji, a doufám i nejpřesněji v tomto jakémsi pokusném a víceméně k diskusi určeném vyznání víry. Mým cílem v žádném případě není Vás přesvědčovat o správnosti své víry apod., ale pravdivé vyjádření mé osobní víry (inspiroval jsem se přitom formou Apoštolského vyznání víry):
 
 +Věřím v jediného skutečného a věčně živého Boha, který Je ve své podstatě Láska. +Jeho moc Lásky a Jeho inteligence je absolutně nepřemožitelná a vše převyšuje. +Je věčně Věrný a vždy drží Slovo. Když dal člověku svobodnou vůli tak ji nepřekračuje, ani když ji lidé zneužívají, neboť nechce člověka zotročit, ale osvobodit pravdou. +Má tři osoby, které jsou spojeny nepřekonatelnou vzájemnou Láskou v dokonalou jednotu a jsou vpravdě jen Jeden Bůh. +Bůh Otec, je pravým Stvořitelem všeho, co existuje. +Zplodil, ne stvořil, Boha Syna před Stvořením světa. +Když později stvořil lidstvo a to upadlo do hříchu, Chtěl je spasit Zákonem, ale lidé zpravidla nebyli schopni ho naplnit, pro svou hříchy prolezlou vůlí. +Bůh Syn je Ježíš Kristus, který dobrovolně přišel na Zemi. +Byl počat Bohem- Duchem Svatým a přijal lidské tělo z panny Marie. Dal lidem Zákon Lásky, aby jej dodržovali, ale ti Jej ukřižovali, neboť se nechtěli změnit a následovat Ho podle Jeho slov a činů a protože po nich vyžadoval život v naprosté, bezpodmínečné sebeobětavé Lásce, život ve službě Bohu a všem lidem. +Ačkoli byl Ježíš umučen, tělesně zemřel a byl pohřben, +třetího dne vstal z mrtvých a opět žije a žít bude navěky, neboť Láska je nepřemožitelná, věčná a nesmrtelná. +Když vstal z mrtvých, zjevoval se určitý počet dní nejen svým učedníkům a pak odešel k Bohu Otci. +Vrátí se zpět na Zemi jako milosrdný a spravedlivý soudce všech živých i mrtvých. +Jeho soud je soudem Lásky, vždyť On je Láska a bez Lásky není žádný soud spravedlivý, a co není z Lásky je hřích. +Bůh Duch Svatý, vychází z Otce i ze Syna a Je Dárcem života, moudrosti a rady. Je silou pro naše obrácení, když nám připomíná slova a činy Ježíše a usvědčuje nás ze hříchu, když se od nich odchýlíme. +Věřím, že je jen jedna svatá církev Kristova a to napříč církvemi a lidstvem, v těch lidech, kteří milují Boha a dokonce i ostatní lidi alespoň o trošku více než sebe, po vzoru Ježíše. Ti jsou společenstvím svatých. Naprostým minimem lásky nutné k tomu, aby se člověk mohl nazývat ještě křesťanem je milovat druhé lidi, alespoň, jako sebe sama, jak Pán přikázal a to je ovšem bez výhledu na svatost. +Věřím pevně, že Bůh Miluje a chce spasit všechny lidi a nejen je nýbrž vše co Stvořil. +Všichni, kteří Mu v tom nezabrání svou svobodnou vůlí, mohou být spaseni jeho milostí. Mají se ale ze všech sil snažit, aby v nich bylo dost Boží Lásky, litovat všech svých hříchů, opravdu se snažit je více nekonat a věřit v dokonalou zástupnou oběť Krista za ně osobně i všechny ostatní, +a na svědectví svého nového života přijmout křest na odpuštění vin. +Budou vzkříšeni z mrtvých a budou žít navěky s Bohem v Jeho Království Lásky. +Věřím, že bez neustálé Boží Lásky, milosti, trpělivosti a ochrany by nikdo v tomto narušeném světě nepřežil ani okamžik, ale nastal by hned konec všeho, co je stvořeno. Proto máme Boha za to, že nás i vše ostatní udržuje v bytí stále chválit, a stále Mu děkovat za Jeho Lásku, Milosrdenství a v pravdě svatou Trpělivost. +My křesťané jsme vysláni Bohem do světa s povinností, abychom svými slovy a hlavně činy po vzoru Ježíše Krista aktivně šířili Boží Vůli – Lásku, mezi všemi lidmi světa, +chránili a ze všech sil pomáhali chudým, aby přestali být chudí a též bojovali proti každému ponižování včetně mučení a pohrdání a proti umírání lidí hlady či na léčitelné choroby a bezdomovectví a jiným formám násilí na chudých. A dále také neustále bojovali proti vraždám, všem ostatním typům násilí, zabíjení lidí, válkám a obecně i všem dalším druhům nespravedlnosti. +A to vše máme činit k slávě a radosti Boha Otce - Syna - Ducha Svatého. Amen.
 
frater Iohannis