Jdi na obsah Jdi na menu
 


7 Slov Pána Ježíše Krista na kříži

 

frater Iohannis, indignus servus Christi
Sedm Slov Pána Ježíše Krista na kříži
 
Sestavených podle textů všech čtyř Evangelií
 
Overtura:
 
Introit (vstup) (sbor):
/Ježíš nám seslal z kříže věčné poselství lásky hodné následování. Neumíral za své hříchy, ale proto, aby nás hříšné lidstvo z lásky k Otci a z lásky k nám lidem zachránil, a zajistil tak všem kdo v Něj uvěří život věčný/.
 
Sbor:
(Tu) Pilát, aby vyhověl zástupu, (propustil jim Barabáše); Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
 
Evangelista:
Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. *Tak se splnil výrok Písma: „Byl počítán mezi zločince“*.Ježíš řekl:
 
Ježíš:
1, "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."
 
Evangelista:
Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. O jeho šaty se rozdělili losem.Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce:
 
Ježíš:
(obrátí se směrem k matce a praví):
2a, "Ženo, hle, tvůj syn!"
(obrátí se směrem k učedníku Janovi a praví):
(nebo: Evangelista: Potom řekl tomu učedníkovi):
2b, "Hle, tvá matka!"
 
Evangelista:
V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
(Jan povstane a přejde k Marii, kde poklekne vedle ní):
 
Symfonie:
 
Evangelista:
Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou a říkali:
 
 
 
Kolemjdoucí, velekněží zákoníci a starší (sbor):
Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: 'Jsem Boží Syn!'"
 
Evangelista:
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal:
 
Lotr po levici:
"To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
 
Evangelista:
Tu ho ten druhý okřikl:
 
Lotr po pravici:
"Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
 (A řekl:, /nebo pohlídne vzhůru k Ježíšovu kříži, který je vyšší než jejich/) "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." (Ježíš se obrátí směrem k němu):
 
Evangelista:
Ježíš mu odpověděl:
 
Ježíš:
3, "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
 
Evangelista:
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem:
 
Ježíš:
4, "Eloi, Eloi, lema sabachtani?"
 
Evangelista:
Což přeloženo znamená:
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? "
 
Evangelista:
Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše."
Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout."
 
Evangelista:
Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl:
 
Ježíš:
5, "Žízním."
 
 
Evangelista:
Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.
Když Ježíš okusil octa, řekl:
 
Ježíš:
6, "Dokonáno jest."                          
 
Evangelista:
A Ježíš zvolal mocným hlasem:
 
Ježíš:
7, "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha."                                          
 
Evangelista:
A nakloniv hlavu, skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl:
 
Setník:
"Tento člověk byl vskutku spravedlivý." Ten člověk byl opravdu Syn Boží."
 
Sbor:
A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.
 
Conclusio (dovětek) (sbor):
/Strašlivé utrpení Páně nás zachránilo. A tak nehřešme již více a nekřižujme znovu svými novými hříchy láskyplného Ježíše Krista! Jemu buď chvála a díky až na věky věků. Amen/.
 
Symfonie:   
                                                                                                                                         
▐ Konec.
 
 
 
 
Poznámky:
 
To co je v závorkách se zpravidla nečte ani nezpívá a je to hlavně pro upřesnění. Verzi lze upravit i scénicky. Například u předání Matky Marie Janovi do opatrování jsou možné obě verze podle zpracování (jen hudební či hudební a scénické). Hudba musí odpovídat atmosféře. Kristova Slova by mělo uvozovat nějaké hudební znamení (např. varhanní), které bude u učedníka a matky jen jedenkrát, aby se ujasnilo, že se jedná jen o jakoby jedno slovo „2a“ + „2b“.
 
Pro text jsou zpravidla použity a smíchány dohromady texty všech čtyř Evangelií z Ekumenického překladu, ale s  výjimkou, a to mezi: ** je to poznámka z překladu Nového Zákona textu užívaného v českých liturgických knihách … (katolický překlad) a jedná se o jeden z dovětků.
 
Introit (vstup) a Conclusio (dovětek) jsou vloženými texty autora fra. Iohannise a nejsou součástí Evangelií