Jdi na obsah Jdi na menu
 


O věrohodnosti Apoštolského vyznání víry

15. 7. 2011

 O věrohodnosti Apoštolského vyznání křesťanské víry

 a ukázka mého návrhu křesťanského vyznání víry a povinností:

 

 

Milé sestry, milí bratři,

jistě všichni známe Apoštolské vyznání naší křesťanské víry. Před nějakým časem jsem se seznámil s názorem, že Apoštolské vyznání nemá oporu v Písmu Svatém, respektive a především ne ve slovech a činech Ježíše Krista či našeho Boha. Zjistil jsem, že to není pravda, že v Písmu Svatém- Bibli existují svědectví pro tyto názory a tak předkládám to, co jsem nalezl k potvrzení toho, co se v Apoštolském vyznání víry píše. Je faktem, že naše vyznání víry je spíše vyznání o Bohu a o Ježíši (což od nás nic moc nevyžaduje právě kromě nutné víry), než Kristova výzva nám Jeho následovníkům, jak máme dennodenně žít svou víru (což by nás k něčemu konkrétnímu naopak zavazovalo, například k činům). Obávám se, že to opravdu někdo může cítit, jako pokus vyhnout se svým povinnostem, která jako Kristovi služebníci máme (pokusil jsem se je trochu shrnout níže v Návrhu vyznání křesťanských povinností). Uznávám též, že by se jistě dalo sestavit vyznání víry lepší (vždyť zde například zcela chybí nějaké spojení s tím, že Ježíš je náš Spasitel- vykupitel od hříchů!) a více vycházející a směřující ke Kristu, ale zatím nevidím důvod, proč bych měl Apoštolské vyznání brát jako nějak špatné či dokonce nepoužitelné. Vzhledem ke své stručnosti obsahuje poměrně mnoho. Ale aby tato práce nebyla jen samoúčelná, dovoluji si přeci jen nakonec představit i svůj osobní a čistě nezávazný návrh nového vyznání určený jen k zamyšlení a diskusi (na něm jsem si ověřil, že kdybych měl udělat stejně stručné vyznání víry, jako je Apoštolské, tak bych též musel velice mnoho zjednodušit a zároveň i znejasnit a odstranit mnohé co jsem považoval za nutné. A tak Apoštolské vyznání víry obstálo v tomto mém poměřování jako dost slušné).

 

Nejprve si znovu představme ono naše známé Apoštolské vyznání víry:

 

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen“.

 

A nyní si toto vyznání rozeberme. Jelikož nemáme krom přímého zjevení od Ducha Svatého jiné věrohodné pomůcky mimo Písma Svatého- Bible, pak tedy s prosbou o pomoc Ducha Svatého, z Písma Svatého budeme dnes vycházet. Uveďme si též to, kdo nám v našem textu takto svědčí, neboť to je velmi důležité. Jde to takto sestupně (podle důvěryhodnosti) Nejvýznamnější jsou potvrzující slova (svědectví) Boha- Hospodina, Ježíše Jeho Syna a Ducha Svatého, tato jsou bezesporu nejdůležitější a jsou si vzájemně rovna. Poté jsou důležitá též slova Božích andělů (např. Gabriela) a následují svědecká slova Evangelistů a Kristových prvních učedníků sdružených v první církvi. Já jsa evangelíkem, mohu považovat vše, co je v Písmu Svatém a především v Novém zákoně psáno za de facto věrohodné, tedy hodné víry, ale přece jen vyznávám, že ne vše co je zde uváděno je vždy skutečně v naprosté harmonii s Kristem a proto, že i vše co je psáno v Novém zákoně (a především ve Starém zákoně) musí být vždy podrobeno zkoušce podle slov a činů (a podle Ducha Svatého) Kristových. Tak se tato slova osvědčují, že nesmí být s Kristem (s tím co říkal a konal) v rozporu. Pokud bych tak nečinil, nemohu se považovat za křesťana.

 

Pojďme si tedy toto vyznání vyložit a doložit Biblickými citáty. A Duch Svatý nechť nás při čtení střeží před každou herezí a dá nám poznat, pokud se zde objeví nějaká nepravda:

 

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího:

 

Gen 17:1, Hospodinovo svědectví:

1 Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

 

Mt 19: 25- 26, Ježíšovo svědectví o tom, že Bůh je všemohoucí na příkladu u Spasení:

25 Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"

26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

 

Mk 12: 28-31, Ježíšovo svědectví (o tom, že je jen jeden náš Pán a Bůh a Dvojpřikázání):

28 Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?"

29 Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;

30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!'

31 Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."

 

Nemohl jsem si pomoci a musel jsem tento text uvést i s následujícím Dvojpřikázáním Lásky, které je zřejmě nejdůležitějším vodítkem naší víry a její praxe. Bohužel, my tak často svou víru zapíráme a podle něj nečiníme. Obraťme se!

 

 

Stvořitele nebe i země:

 

Mk 13: 14, Ježíšovo svědectví, že Bůh stvořil celý svět:

19 S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška nikdy nebude.

 

Gen. 1, 1- 31 a Gen. 2, 1- 3. Svědectví Písma Svatého- Bible o Stvoření světa:

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.

14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."

23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.

24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Gen 2, 1- 3:

1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.

2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.

3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

 

 

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného:

 

Mt 3: 17, Hospodinovo svědectví, že Ježíš je opravdu Jeho Syn:

7 A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."

 

Mt 11: 27, Ježíšovo svědectví o jedinečnosti Jeho vztahu s Otcem:

27 Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

 

Slovo nikdo a jednotné číslo ve kterém Pán Ježíš mluví nám ukazují na to, že není více Synů ani více Otců, ale je jen jeden Bůh Otec a jen jeden Bůh Syn. Učedníci jsou též v Písmu někdy nazváni syny a dcerami Božími, ale je to synovství a dcerství zprostředkované skrze Krista a bez Něj neplatí a nefunguje. Bez Něj nemají tato slova oporu, a proto jen v Kristu jsme synové a dcery Boha našeho Otce a můžeme se k Bohu modlit: „Otče náš…“

 

Mt 17: 2, Hospodinovo svědectví o tom, že Ježíš je Jeho Syn:

5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."

 

Mk 14: 61-62, Ježíšovo svědectví (potvrzení), že Je Božím Synem a Mesiášem:

61 On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?"

62 Ježíš řekl: "Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

 

Mt 26: 62-65, Ježíšovo svědectví (potvrzení), že Je Božím Synem a Mesiášem:

62 Tu velekněz vstal a řekl mu: "Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?"

63 Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: "Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!"

64 Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

65 Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání!

 

Setkal jsem se dokonce i s názorem, že Ježíš sám nikdy o sobě neřekl, že je Spasitel- Mesiáš, ale není to, jak vidíte, pravda. Je faktem, že Ježíš neměl za svého pozemského putování moc v oblibě, přímo se představovat jako Mesiáš (i když jím byl), ale zde byl k tomu donucen veleknězem, neboť Jej zapřísahal při Bohu a tak mu Ježíš musel odpovědět pravdivě i když to znamenalo Jeho okamžité odsouzení. Ježíš Kristus je nepochybně jediný pravý Spasitel- Mesiáš všech lidí. Zde to čteme i z Ježíšova rozhovoru se Samařankou.

 

Jan 4: 25-25, Ježíšovo svědectví (potvrzení), že Je Mesiášem:

25 Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko."

26 Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."

 

Lk 1: 35, svědectví Božího anděla o tom, že Ježíš je Božím Synem:

35 Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.

 

Zde se, jak vidíme, můžeme setkat s oním potvrzením, že Ježíš Kristus Byl do lidského těla zplozen přímo Bohem Otcem s pomocí Ducha Svatého. Ježíš na Zemi byl vtělený Bůh Syn zde mezi námi lidmi. Pravý Bůh a pravý člověk.

 

Lk 3: 22 svědectví Ducha Svatého a Hospodina o tom, že Ježíš je Boží Syn:

22 a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

 

Jan 5: 19-22, Ježíšovo svědectví, že Je Boží Syn a promluva o Jeho soudu:

19 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.

20 Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete.

21 Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce.

22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

 

Bůh Otec a Bůh Syn (a Bůh Duch Svatý) jsou a vše konají ve vzájemné shodě a jednotě.

 

Jan 11: 3-4, Ježíšovo svědectví že Je Syn Boží:

3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen."

4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven."

 

Jan 17: 1-3, Ježíšovo svědectví že Je Syn Boží:

1 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,

2 stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.

3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

 

Zde Ježíš opět potvrzuje to, že Bůh Otec- Hospodin je jediný prvý Bůh. Ostatní „bohové“ jsou jen bůžci a modly.

 

Mt 28: 19-20, Ježíšovo svědectví o Trojici Svaté (proto říká „ve jméno“ – jedno jméno společné pro Boha:

19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 

Právě onen výraz ve jméno - jedno jméno - pro Otce, Syna i Ducha Svatého nám dává právo tvrdit, že Bůh má tři osoby, které jsou spojeny v jedno. Dá se to chápat i jako potvrzení správnosti Trinitální teologie a vysvětluje to použitelnost požehnání tak zvaným „Znamením kříže“, které může křesťan činit přesto, že vlastně nikde v Písmu se o tomto znamení nic nepíše a je to jen lidská tradice, ale jak vidíme tato tradice (na rozdíl od některých jiných) neodporuje Písmu Svatému.

 

Jan 3: 16-18, Ježíšovo svědectví o tom, že On Je Božím Synem a Spasitelem:

16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

 

Ano, jen skutečný Bůh- pravý Stvořitel může mít ke světu, který Stvořil takový nepředstavitelně Láskyplný vztah, aby vše zachránil pro Něj tak strašlivou obětí Svého Syna. Ve verši osmnáctém potom nacházíme jedno z potvrzení Spasení skrze víru a na konci nám Ježíš Sám říká, že je Jednorozený Syn Boží!

 

Jan 3: 34-36, Ježíšovo svědectví že Je Syn Boží, že Ježíš je sjednocen i s Duchem Svatým (má Jej v plnosti) a o životě věčném:

34 Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť mu Bůh udílí svého Ducha v plnosti.

35 Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.

36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

 

Jan 5: 24-30, další Ježíšovo svědectví a Ježíš zde říká že má Sám v Sobě život a může jej dát:

24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.

27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.

28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas

29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."

 

Jan 6: 48-57, Ježíšovo svědectví o nezbytnosti večeře Páně pro život věčný a pro sjednocení se s Ním:

48 Já jsem chléb života.

49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.

50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.

51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."

52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"

53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.

54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.

 

Někteří lidé jsou pobouřeni těmito Kristovými slovy a tvrdí, že by to byl kanibalismus a že proto uznávají Večeři Páně jen jako čistě symbolickou věc. Ani jedno z toho asi není pravdivé. Ježíš Kristus nám opravdu dává Sám sebe při večeři Páně- ale duchovně, neboť Bůh je Duch a Jeho Syn- Bůh je též Duch. Nejedná se tedy o pojídání těla, ale Ducha, který i skrze tuto milost vstupuje do nás a nás proměňuje, pokud se necháme a pokud tomu věříme. Kdyby to byla jen připomínka, poté by důležitost této svátosti byla snížena a nebylo by jí vlastně potřeba, neboť by stačilo si jen o ní číst. My ovšem o tom nemáme jen číst a připomínati si to, ale opravdu to žít! Bez Krista nemůžeme činit nic dobrého! S Kristem, který do nás vstupuje při večeří Páně a nás obrací, ovšem můžeme činit všecko. A On nás takto vede a proměňuje k životu věčnému z těla, které podléhá zkáze k tělu, které je duchovní. Nechme tedy Krista, ať vstoupí do nás a učiní si z nás svůj příbytek.

 

 

Pána našeho:

 

Proč vlastně vyznáváme, že Ježíš Je naším Pánem, když jinde nalézáme to, že Je naším bratrem? Proč Pán? Ježíš není jen náš milovaný Bratr, ale Jeho Slovo a Činy jsou nám rozkazem a my jsme (pokud chceme být křesťany) povinni je dodržovat a naplňovat ve svých životech.

 

Jan 13: 13- 17, Ježíšovo svědectví, že Je naším Pánem:

13 Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.

14 Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.

15 Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

16 Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.

17 Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.

 

Zde též nalézáme důležité upozornění pro nás. Je o službě - což je naše pravé poslání. Sloužit Bohu a také lidem bez povyšování, ale s Láskou a pokorou je povinností každého křesťana.

 

Mt 21: 2-3, Ježíšovo svědectví, že Je Pán:

2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.

3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."

 

Mt 24: 42, Ježíšovo svědectví že Je Pán a že znovu Přijde sem na Zemi:

42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

 

Mt 24: 45-46, Ježíšovo svědectví a napomenutí k vytrvalosti v očekávání Jeho příchodu:

45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?

46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.

 

Mk 5: 19-20, Ježíšovo svědectví že Je Milosrdný Pán:

19 Ale nedovolil mu to a řekl: "Jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval."

20 Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.

 

Mt 10: 24-25, Ježíšovo svědectví:

24 Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.

25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán.

 

Zde je důkaz toho, že Ježíš nechtěl jen abychom věřili, ale abychom se Mu skutečně vytrvale připodobňovali. Není tedy pravdivé, pokud neříkáme, že se my všichni máme opravdu ze všech sil snažit žít svůj život podle Ježíšova příkladu, bez jakýchkoli úhybných manévrů. Máme být jako Kristus! Tomu říkám těžký úkol. Další verš nám to též potvrzuje:

 

Lk 12: 47-48, Ježíšovo svědectví že Je Pánem:

47 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit.

48 Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

 

 

Který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny:

 

Mt 1: 8, svědectví Evangelia o narození Páně z Ducha Svatého:

8 Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

 

Mt 1: 20-1, svědectví anděla o narození Páně z Ducha Svatého:

20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

 

Lk 1: 26- 38, svědectví Evangelia a Božího anděla o narození Ježíše:

26 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret,

27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

28 Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."

29 Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.

30 Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh

mu dá trůn jeho otce Davida.

33 Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."

34 Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?"

35 Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.

36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.

37 Neboť 'u Boha není nic nemožného'."

38 Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.

 

Lk 2: 10-11, svědectví Evangelia a Božího anděla o narození Spasitele:

10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

 

 

Trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel:

 

Mt 27: 22- 35, svědectví z Matoušova Evangelia o Pilátovi a ukřižování Páně:

22 Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: "Ukřižovat!"

23 Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!"

24 Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc."

25 A všechen lid mu odpověděl: "Krev jeho na nás a naše děti!"

26 Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.

27 Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.

28 Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,

29 upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"

30 Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.

31 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.

32 Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.

33 Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená 'Lebka',

34 dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít.

35 Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty.

 

A ještě jednou si toto připomeňme nyní z Evangelia Markova:

 

Mk 15: 12-26, svědectví Evangelia o Pilátovi a ukřižování Krista:

12 Pilát se jich znovu zeptal: "Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?"

13 Tu se znovu dali do křiku: "Ukřižuj ho!"

14 Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!"

15 Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.

16 Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu.

17 Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu

18 a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"

19 Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.

20 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali.

21 Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.

22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'.

23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal.

24 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.

26 Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."

 

Mt 27: 45-50, svědectví Evangelia o smrti Páně:

45 V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.

46 Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'

47 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše."

48 Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít.

49 Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!"

50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

 

 

A byl pohřben:

 

Mt 27: 57-60, svědectví Evangelia o pohřbení Páně:

57 Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.

58 Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.

59 Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna

60 a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.

 

 

Sestoupil do pekel:

 

Pán Ježíš měl zřejmě podle Boží Vůle sestoupit do pekel, aby osvobodil ty svaté, kteří už zemřeli a čekali na své vysvobození. Nebo krom toho možná i proto, aby se solidarizoval s těmi, kdo byli od Boha vzdáleni a aby tak poznal jejich bídu. Účel tohoto sestoupení Krista zůstává tak trochu tajemstvím. Minimálně proto, protože má jistě vícero důvodů. Zřejmě se ale tak nějak stalo, neboť se to dá pochopit z událostí v následujícím citátu:

 

Mt 27: 50- 53, svědectví Evangelia -Ježíš osvobodil svaté mrtvé:

50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

51 A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,

52 hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;

53 vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

 

Proč vyšli zesnulí ze svých hrobů a zjevovali se lidem, ne-li na svědectví o tom, že je Ježíš osvobodil? Nebo proč tedy?

 

 

Třetího dne vstal z mrtvých:

 

Lk 24: 1-7, svědectví Evangelia a Božích andělů o vzkříšení Ježíše Krista:

1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.

2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.

3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.

4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.

5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?

6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,

7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."

 

Jan 20: 11-22, svědectví andělů, Ježíše a dalších o vzkříšení Ježíše:

11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu

12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.

13 Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili."

14 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.

15 Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu."

16 Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky:

Rabbuni", to znamená 'Mistře'.

17 Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

18 Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

19 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."

20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.

21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."

22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.

 

Jan 20: 24- 29, Ježíšovo svědectví pro Tomáše že Jeho tělo nese stopy po ukřižování a že přesto nyní Ježíš opět žije:

24 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.

25 Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím."

26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: "Pokoj vám."

27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"

28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."

29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

 

A ještě svědectví o vzkříšení Páně z Evangelia Matoušova:

 

Mt 28: 1-10, svědectví Evangelia, anděla a Pána o vzkříšení Krista:

1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.

2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm.

3 Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.

4 Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví.

5 Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.

6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

7 Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to."

8 Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.

9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.

10 Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí."

 

Lk 24: 44-48, Ježíšovo svědectví že vstane z mrtvých právě po třech dnech:

44 Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech."

45 Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.

46 Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;

47 v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.

48 Vy jste toho svědky.

 

Amen, my jsme toho opravdu svědky, kde je ale naše svědectví? Kdy jsme o tom komu naposledy řekli? Nešušňáme si to jen pro sebe a své křesťanské sbory?

 

 

Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha:

 

Mk 16: 19, svědectví Evangelia:

19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

 

 

Otce všemohoucího:

 

Odkazy jsou totožné s těmi na začátku tohoto rozboru.

 

 

Odkud přijde soudit živé i mrtvé:

 

Sk:1: 10-11, svědectví Božích andělů o „odkud přijde“:

10 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu

11 a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

 

Jan 5: 22-30, Ježíšovo svědectví o Jeho soudu živých i mrtvých:

22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.

27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.

28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas

29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."

 

Věřím v Ducha Svatého:

 

Lk 3: 21-22, svědectví Evangelia o Duchu Svatém:

21 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe

22 a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

 

Zde nalézáme důkaz o tom, že Duch Svatý může vstoupit do někoho, zde do holubice. Může tedy vstoupit do těla, protože je vpravdě Duch. Jako i v případě Ježíšova narození. Nalézáme o tom důkaz i v následujících verších, kde Pán Ježíš vysvětluje narození z Ducha. Křesťan se takto znovuzrozuje při svém křtu spojeném s přijetím Ducha Svatého, nebo po biřmování.

 

Jan 6: 63, svědectví Ježíše o Duchu Svatém:

63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

 

Jan 14: 26, svědectví Ježíše o Duchu Svatém našem Přímluvci a Učiteli:

26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

 

Duch Svatý provází křesťana po celý jeho život a učí ho a připomíná mu Slova a Činy jeho Pána Ježíše Krista. Tím ale křesťana zároveň usvědčuje ze všech jeho hříchů, když mu připomíná to, co měl říkat a dělat, ale třeba právě neříkal a nečinil. Připomíná nám to i následující verš a ten nám též ukazuje to, že bez Ducha Svatého bychom naši křesťanskou povinnost vůbec neunesli (tedy některé těžší věci, které nutně přicházejí. Například Ježíšovi první učedníci téměř všichni sešli ze světa brutální násilnou smrtí). To jsou ta slova hned na začátku ve dvanáctém verši:

 

Jan 16: 12-15, svědectví Ježíše o Duchu Svatém, Duchu Pravdy:

12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.

13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

15 Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

 

Gen 1: 1-2, svědectví Písma Svatého o Duchu Svatém a Jeho účasti na Stvoření světa:

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

 

Tady jasně čteme, že Duch Boží byl opravdu před počátkem světa a zřejmě od věčnosti součástí Boha Otce- Stvořitele a že se spolupodílel na stvoření světa.

 

Lk 11: 13, Ježíšovo svědectví o Duchu Svatém:

13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

 

Toto je veliká naděje a zaslíbení nám všem. Prosíme ale stále o Ducha Svatého?

 

Jan 3: 5-7, Ježíšovo svědectví o nebytnosti našeho znovunarození z Ducha Svatého, abychom mohli vstoupit do Božího Království:

5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.

 

Tady nalézáme důvod proč je křest tak potřebný pro křesťana a též odůvodnění Ježíšových slov o tom, že Jeho Království není z tohoto světa, jak pravil před Pilátem. Je totiž Královstvím v Duchovní rovině a prochází vším- ano i naší planetou a je tedy jaksi přítomno i zde na Zemi, tam kde se činí Boží Vůle a o tom jsou ta Slova Páně, že Království je mezi vámi (námi), musíme však být živi z Ducha. Proto vše co se nenarodí z Ducha a není Duchem orientováno, nemůže do Království vstoupit.

Na druhé straně to, že Boží Království je Duchovní, jak již tušíte, rozhodně neznamená, že nás něco omlouvá za to, že v tomto světě nečiníme Boží Vůli a nesnažíme se přenést Jeho Království, jak jen to jde i na Zemi. My zde na Zemi máme žít totiž stejně, jako později (a vlastně i nyní) v Božím Království a nepřizpůsobovat se tomuto světu, ale naopak přizpůsobovat tento svět Království Božímu a Boží Vůli.

 

Sk: 1: 1-11, Svědectví Ježíše a Evangelia:

1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku

2 až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;

3 jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.

4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.

5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."

6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"

7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

 

Duch Svatý je nezbytnou silou křesťana, bez Něj jsme bezbranní. Učinil z učedníků, kteří se třásli strachy za zavřenými dveřmi takové služebníky Páně, kteří najednou statečně začali zvěstovat Boží Vůli a dle ní se snažili žít.

 

1 Kor 6: 19-20, Svědectví apoštola Pavla o Duchu svatém, který má přebývat v křesťanovi:

19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

 

Zdalipak se my křesťané opravdu chováme ke svému tělu, jako k chrámu Ducha Svatého? Zdali jej střežíme před zlými myšlenkami, skutky, strážíme jeho brány před Nepřítelem a uvnitř svého srdce v neustále probíhajících Bohoslužbách chválíme a nasloucháme Bohu? Zdalipak chráníme jeho zdraví, neopíjíme se, nekouříme, nefetujeme, nečiníme s ním žádné špinavosti ať již sexuální či jiné? Ach! Snažme se mnohem více na to myslet a podle toho jednat.

 

 

Svatou církev obecnou:

 

Mt 16: 16-19, Ježíšovo svědectví o církvi:

16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."

17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."

 

Verš devatenáctý nám připomíná tzv. moc klíčů k Božímu Království. Ačkoli se mnohé církve na tuto výsadu odvolávají (a často se snaží v rozporu s Kristem někomu ublížit) nevěřím tomu, že se do Božího Království dostane něco (vůbec něco), co není stoprocentně totožné s Boží Vůlí (takže žádné svaté křížové výpravy, žádné klatby, žádné lidské nálezky a odpornosti byť byly vyhlášeny tou pravou církví a i kdyby měla ty pravé klíče.

Věřím tomu, že napříč všemi církvemi existuje jen jedna pravá Kristova církev a to v těch z Jeho učedníků, kteří důsledně dodržují Dvojpřikázání Lásky a následují Pána a kteří se snaží žít dle toho, co chce Ježíš, jenž od nás žádá naprostou sebeobětavou Lásku a pomoc druhým v našem každodenním životě. Domnívám se, že jsou to ti, o kterých se mluví v následujícím verši, jako o svatých činí-li tak, jak mají:

 

 

Společenství svatých:

 

Kol 3: 12-17, svědectví apoštola Pavla že křesťané jsou společenstvím svatých pokud takto činí:

12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

 

1 Petr 1: 14-17, svědectví Petra že křesťané mají být a žít dennodenně svatě:

14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;

15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'

17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.

 

 

Hříchů odpuštění:

 

Mt 26: 27-28, Ježíšovo svědectví o odpuštění hříchů skrze Večeři Páně:

27 Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.

28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

 

Mk 1: 4, Janovo svědectví o odpuštění předchozích hříchů skrze křest:

4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů."

 

Lk 5: 20, svědectví Evangelia o moci víry která může jiné přivést ku spasení:

20 Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."

 

Možná, že toto někdo z vás nečekal. Ano, hříchy člověku mohou být Bohem odpuštěny i ne pro jeho víru, ale zdá se, že i pro víru jiných lidí! To je námi křesťany dost málo používaná moc. Je to i důvod proč se křesťané mají modlit za všechny lidi a tedy nejen za křesťany, kteří se mohou modlit sami.

 

Lk 7: 47- 49, Ježíšovo svědectví o odpuštění hříchů pro velkou Lásku:

47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje."

48 Řekl jí: "Jsou ti odpuštěny hříchy."

49 Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat: "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?"

 

Zde je další způsob, jak dojít odpuštění hříchů. Když projevíme velikou Lásku. Neboť věřím, že Bůh je Láska a tak asi má rád a odpouští tomu, kdo Miluje Jeho a ostatní lidi. Následný verš nám ukazuje odpuštění hříchů skrze víru v Krista a Jeho Jméno.

 

Sk 10: 42-44, svědectví Petrovo potvrzené duchem Svatým o odpuštění hříchů pro víru v Krista:

42 A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.

43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

 

Zde nalézáme též dobrý návod, jak máme jednat, pokud prosíme Boha o odpuštění hříchů:

 

Mk 11: 25-26, Ježíšovo svědectví o odpuštění přestoupení:

25 A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."

26 Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

 

 

Těla z mrtvých vzkříšení a život věčný:

 

Jan 6: 40, Ježíšovo svědectví o tom, že je Vůle Boha Otce, aby kdo věří v Ježíše měl život věčný a byl vzkříšen:

40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."

 

A opět nám již známý citát z Janova Evangelia:

 

Jan 6: 53- 57, Ježíšovo svědectví o vzkříšení a životě věčném:

53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.

54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.

 

Důležitý je poslední padesátý sedmý verš. Zvláště slova „bude mít život ze mne“. Ano, život věčný pro křesťana je výhradně skrze Ježíše Krista. Je to jakási spoluúčast na Jeho životě, jakoby se On s námi o svůj věčný život rozdělil. Bez Krista by nikdy nikdo život věčný nespatřil! Ježíš musí být v nás a my v Něm tak mocně, aby Jeho život v nás mohl náš v smrti pohaslý život znovu zapálit a my mohli duchovně i tělesně ožít.

 

 

Amen

 

Neboli tak jest - tak se staň. Myslím, že toto potvrzující zvolání je zde naprosto namístě.

 

Zjistil jsem, že Apoštolské vyznání je v pořádku a že dost dobře odpovídá skutečnostem, kterým věřím.

 

 

 

 

Ukázka mého návrhu křesťanského vyznání víry a povinností

 

Milé sestry, milí bratři,

Nyní mi dovolte, abych se pokusil vyjádřit svou křesťanskou víru co nejosobněji a doufám i nejpřesněji v tomto jakémsi pokusném a k diskusi určeném vyznání víry. Ačkoli jsem se snažil být co nejkonkrétnější, tak toto mé vyznání není nakonec moc odlišné od Apoštolského. Domnívám se, že je totiž opravdu těžké se rozhodnout, zda jsou důležitější informace o tom v Koho věřím (vždyť jen On je mým Spasitelem a je tedy důležitější a bez Něj nemá má víra smysl), nebo co proto z mé víry vychází pro mne za povinnosti (což je ovšem též nezbytné uvést). Musím se přiznat k tomu, že takovou syntézu jsem nedokázal naplnit a proto to, co pro mne vyplývá za povinnost z mé víry budu muset vyjádřit ve vyznání ne víry, ale vyznání povinností. Nebo se pokusit o vyznání víry a povinností, ale to by byl fakt dlouhý dokument. Nyní tedy předkládám své osobní vyznání víry (v Koho a v co či čemu věřím):

 

Ukázka mého návrhu křesťanského vyznání víry:

 

Věřím v jediného skutečného a věčně živého Boha, který Je ve své podstatě Láska. Jeho moc Lásky a Jeho inteligence je absolutně nepřemožitelná a vše převyšuje. Je věčně Věrný a vždy drží Slovo. Když dal člověku svobodnou vůli tak ji nepřekračuje, ani když ji lidé zneužívají, neboť nechce člověka zotročit, ale osvobodit pravdou. Má tři osoby, které jsou spojeny nepřekonatelnou vzájemnou Láskou v dokonalou jednotu a jsou vpravdě jen Jeden Bůh. Bůh Otec, je pravým Stvořitelem všeho, co existuje. Zplodil, ne stvořil, Boha Syna před Stvořením světa. Když později stvořil lidstvo a to upadlo do hříchu, Chtěl je spasit Zákonem, ale lidé zpravidla nebyli schopni ho naplnit, pro svou hříchy prolezlou vůlí. Bůh Syn je Ježíš Kristus, který dobrovolně přišel na Zemi. Byl počat Bohem- Duchem Svatým a přijal lidské tělo z panny Marie. Dal lidem Zákon Lásky, aby jej dodržovali, ale ti Jej ukřižovali, neboť se nechtěli změnit a následovat Ho podle Jeho slov a činů a protože po nich vyžadoval život v naprosté, bezpodmínečné sebeobětavé Lásce, život ve službě Bohu a všem lidem. Ačkoli byl Ježíš umučen, tělesně zemřel a byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a opět žije a žít bude navěky, neboť Láska je nepřemožitelná, věčná a nesmrtelná. Když vstal z mrtvých, zjevoval se určitý počet dní nejen svým učedníkům a pak odešel k Bohu Otci. Vrátí se zpět na Zemi jako milosrdný a spravedlivý soudce všech živých i mrtvých. Jeho soud je soudem Lásky, vždyť On je Láska a bez Lásky není žádný soud spravedlivý, a co není z Lásky je hřích. Bůh Duch Svatý, vychází z Otce i ze Syna a Je Dárcem života, moudrosti a rady. Je silou pro naše obrácení, když nám připomíná slova a činy Ježíše a usvědčuje nás ze hříchu, když se od nich odchýlíme. Věřím, že je jen jedna svatá církev Kristova a to napříč církvemi a lidstvem, v těch lidech, kteří milují Boha a dokonce i ostatní lidi alespoň o trošku více než sebe, po vzoru Ježíše. Ti jsou společenstvím svatých. Naprostým minimem lásky nutné k tomu, aby se člověk mohl nazývat ještě křesťanem je milovat druhé lidi, alespoň, jako sebe sama, jak Pán přikázal a to je ovšem bez výhledu na svatost. Věřím pevně, že Bůh Miluje a chce spasit všechny lidi a nejen je nýbrž vše co Stvořil. Všichni, kteří Mu v tom nezabrání svou svobodnou vůlí, mohou být spaseni jeho milostí. Mají se ale ze všech sil snažit, aby v nich bylo dost Boží Lásky, litovat všech svých hříchů, opravdu se snažit je více nekonat a věřit v dokonalou zástupnou oběť Krista za ně osobně i všechny ostatní, a na svědectví svého nového života přijmout křest na odpuštění vin. Budou vzkříšeni z mrtvých a budou žít navěky s Bohem v Jeho Království Lásky. Věřím, že bez neustálé Boží Lásky, milosti, trpělivosti a ochrany by nikdo v tomto narušeném světě nepřežil ani okamžik, ale nastal by hned konec všeho, co je stvořeno. Proto máme Boha za to, že nás i vše ostatní udržuje v bytí stále chválit. My křesťané jsme vysláni Bohem do světa s povinností, abychom svými slovy a hlavně činy po vzoru Ježíše Krista aktivně šířili Boží Vůli – Lásku, mezi všemi lidmi světa, a též neustále bojovali proti vraždám, násilí, zabíjení lidí, válkám a všem typům nespravedlnosti včetně sociální a každému ponižování včetně mučení a pohrdání a proti umírání lidí hlady či na léčitelné choroby a bezdomovectví a jiným formám násilí na chudých a to k slávě a radosti Boha Otce - Syna - Ducha Svatého. Amen.

 

Nebo tato snad jakžtakž použitelná zkrácená verze:

 

Věřím v jediného Boha, který Je Láska a má tři osoby v dokonalé jednotě. Bůh Otec, je skutečným Stvořitelem všeho, co existuje. Zplodil, ne stvořil, Boha Syna před Stvořením světa. Bůh Syn je Ježíš Kristus, který sestoupil na Zem. Byl počat Duchem Svatým a přijal lidské tělo z panny Marie, aby všechny lidi vykoupil ze smrti hříchů. Byl lidmi ukřižován, neboť se nechtěli změnit a následovat Ho podle Jeho slov a činů, a protože od nich vyžadoval život v naprosté sebeobětavé Lásce a službě Bohu a všem lidem. Ježíš byl umučen, zemřel a byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a opět žije a žít bude navěky, neboť Láska je věčná. Poté co se zjevil svým učedníkům odešel k Bohu Otci. Vrátí se zpět na Zemi jako milosrdný a spravedlivý soudce všech živých i mrtvých. Jeho soud je soudem Lásky, vždyť bez Lásky není soud spravedlivý. Bůh Duch Svatý, vychází z Otce i ze Syna a Je Dárcem života, moudrosti i rady. Je silou pro naše obrácení, když nám připomíná Ježíšova slova a činy a usvědčuje nás ze hříchu, pokud se od nich odchýlíme. Věřím, že je jen jedna svatá církev Kristova a to napříč církvemi v těch lidech, kteří milují Boha a lidi více než sebe, po vzoru Ježíše. Ti jsou společenstvím svatých. Věřím pevně, že Bůh chce spasit všechny lidi. Ti lidé mohou být spaseni, v nichž je dostatek Lásky, litují svých hříchů a věří v dokonalou zástupnou oběť Krista za ně. Ti budou vzkříšeni z mrtvých a budou žít navěky s Bohem v Jeho Království Lásky. Amen.

 

 

 

Ukázka mého návrhu křesťanského vyznání povinností:

 

Je jistě pravdou, že jsme spaseni milostí Boží skrze víru. Neznamená to však, že jako křesťané nemáme povinnosti, ba právě naopak. Víme totiž, že bez skutků je víra mrtvá, jak bychom tedy mohli být spaseni skrze víru, pokud by tato naše víra byla mrtvá? A tak naopak naše víra nás musí vést ke skutkům a to konkrétním a vytrvalým. Z toho všeho plyne, že křesťan nemá mít jen víru, ale i skutky, ano křesťan má jisté povinnosti k Bohu Otci, Synu, Duchu Svatému, k spolubratřím a spolusestrám a všem ostatním lidem do posledního, pokud chce křesťanem skutečně být. Jaké to jsou povinnosti? Na to se pokusím co nejpřesněji odpovědět v následujícím článku. Zřejmě by bylo vhodné i Vám se nad ním zamyslet a prodiskutovat ho s pomocí Písma Svatého a Ducha Svatého. Pokusím se nyní zřejmě o nijak zvlášť přesný a úplný, ale osobním poznáním sestavený text. Setkal jsem se totiž s názorem křesťana, který tvrdil, že Ježíš nás osvobodil od všech povinností a že tak již není nikomu nic povinen (doufám, že myslel vyjma Boha), zvláště pak ne obyčejným lidem. Jenže já věřím- poté co jsem poznal slova a činy Ježíše Krista- že každý člověk má své povinnosti a každý křesťan obzvlášť.

 

Jaké jsou mé povinnosti k Bohu Otci- mému Tvůrci, k Jeho Synu Ježíši Kristu- mému Spasiteli, k Duchu Svatému- Dárci života, moudrosti a rady, k mým sestrám a bratřím v Kristu a k mým všem zbývajícím sestrám, bratřím a dětem na celém světě?

 

Jsem povinen Bohu, jako takovému a svému Tvůrci:

*Jsem povinen Milovat Boha Otce, Syna- Ježíše Krista a Ducha Svatého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou osobou, bytostí a vůlí a vším co myslím a dělám ze všech sil vždy, všade a bez výmluv a to navěky.

*Jsem povinen se ze všech sil snažit, abych slyšel, znal a zachovával Vůli svého Boha, abych s Ním přebýval co nejvíce, abych Jej pokud možno neustále a vytrvale vzýval a vzdával Mu čest a chválu a nezapomínal děkovat za všechno a to ze všech svých sil a schopností.

*Jsem povinen znát Desatero Božích Přikázání zpaměti a co nejčastěji a dennodenně si je připomínat a zpytovat podle něj své svědomí.

*Jsem povinen studovat vytrvale Písmo Svaté, abych poznal svého Boha a Jeho Vůli.

*Jsem povinen nemít žádného jiného Boha mimo Něj ani nesmím uctívat žádnou modlu, jako je vlastní ego, moc, inteligence, sláva, mé dovednosti a schopnosti, má rodina, bohatství a nebo jako jsou peníze, symbol cennosti, neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost! (Luk 16:13-15).

*Jsem povinen být dobrým strážcem stvoření. Neničit co Bůh stvořil, neboť kdo ničí co Bůh stvořil toho dle Písma zničí Bůh. Ale naopak chránit vše co Bůh stvořil, neboť to prohlásil za dobré.

*Jsem povinen neničit nejen životy a zdraví druhých lidí, ale i ten svůj (jsou nepřijatelné drogy, alkohol, cigarety, obžerství, záměrné a bezdůvodné se vystavování nebezpečí smrti např. u některých sportovních či zájmových činností atd.)

*Jsem povinen nekonzumovat lidské maso, krev ani lidské geny, které bývají přidávány do některých geneticky modifikovaných potravin. Mám se pokud možno vyhýbat konzumaci jakékoli krve a případně i masa jako takového.

*Jsem povinen neklít, nepřísahat a nebrat Boží Jméno žádným způsobem nadarmo ani se jím zapřísahat.

*Jsem povinen světit sváteční dny. Především se jako křesťan musím účastnit pravidelně všech nedělních Bohoslužeb a mám se též snažit nezanedbat žádnou z Biblických hodin atd. Mám si připomínat den: Narození Páně, Velký Pátek, Neděli Vzkříšení, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého, a ctít i Adventní a Postní- velikonoční období a aktivně je prožívat atd.

*Jsem povinen se před Bohem vyzpovídat pokud možno vždy hned, pokud jsem zhřešil a nezapomínat na žádné své hříchy, ale je všecky Bohu vyznávat.

*Mám vše konat ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého a tak si vždy včas a ještě před začátkem práce a všeho uvědomit, jestli to co chci udělat je opravdu podle Boží Vůle.

*Mám usilovat o tzv. neustálou nepřetržitou modlitbu. Abych měl tak říkajíc stále zvednuté sluchátko, když mi Pán volá a komunikoval s Ním neustále. Pán přeci pravil: „Modlete se, abyste neupadli v pokušení!“

*Jsem povinen ctít svého otce i matku, abych dlouho živ byl a dobře mi bylo na Zemi. Bůh má ovšem i před nimi přednost.

 

Jsem povinen Ježíši Kristu, mému Spasiteli:

*Jsem povinen se ve všem inspirovat tím, co říkal a konal Ježíš Kristus a mám se ze všech sil snažit žít život co nejvíce podle Jeho příkladu. Milostí jsem sice Spasen skrze víru, ale bez skutků je má víra mrtvá, jak bych tedy mohl být mrtvou vírou Spasen? Proto musím nejen bezvýhradně věřit, ale i dle své víry dennodenně konat. Jelikož jsou skutky odpovědí na mou víru, tak jestliže je nečiním, jsem povinen svou víru vytrvale obnovovat a posilovat, dokud se nezměním a nebudu činit tak, jak Pán přikazuje. Mám se snažit žít svatě, jako Pán Ježíš.

*Jsem povinen se co nejčastěji účastnit Večeře Páně (po zpovědi), aby byl Pán ve mne.

*Jsem povinen znát zpaměti Vyznání víry (např. Apoštolské) a co nejčastěji a dennodenně si jej připomínat.

*Jsem povinen znát zpaměti Dvojpřikázání Lásky a jej co nejčastěji si připomínat a dennodenně jej ve svém životě naplňovat.

*Jsem povinen znát zpaměti modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš- Otče náš… a co nejčastěji a dennodenně se ji uvědoměle modlit.

*Jsem povinen se modlit s plnou koncentrací a s plným vědomím toho co se modlím a ke komu se modlím a nedrmolit při modlitbě slova naprázdno či bez aktivity srdce a mysli.

*Mám silně věřit v sílu modlitby a nepochybovat pokud prosím o něco, co je dle Boží Vůle, že mi to Pán dá, neboť On je věrný. Mám tedy všestranně posilovat svou víru.

*Jsem povinen toužit po jednotě všech v Krista věřících a dělat proto vše co jen mohu. A rozšiřovat bratrskou Lásku mezi námi všemi křesťany

*Jsem povinen milovat své sestry a bratry v Kristu a nečinit jim nic zlého ani mezi nimi činit jakékoli rozdíly.

*Jsem povinen šířit Evangelium a zvěst a slova a činy Ježíše Krista neustále, pevně, vždy a všade a jak jen to jde mezi všemi lidmi, aby se lidstvo obrátilo ke svému Tvůrci a ke svému Spasiteli.

*Jsem povinen vystoupit proti tzv. polním kurátům a vojenským duchovním, neboť jejich činnost je neslučitelná s Kristem a popírá Jeho přikázání a je proti Jeho Vůli. Zabíjení ve válkách nikdy nemělo a nemůže mít Božího požehnání či schválení (není svaté války, ani křížové a ani vysloveně obraná válka není jiná než hříšná a není tedy války bez hříchu). Křesťan nesmí zabíjet a nesmí být vojákem a spolupodílet se na válkách, které Bůh tak moc nenávidí.

*Jsem povinen zavrhnout tvrzení a nejednat dle toho, že nemusím následovat Pána a že Jeho požadavky nemusím plnit. Naopak musím jako křesťan chápat své povinnosti, které z mé víry vycházejí a k ní neodmyslitelně patří, neb jen tím, že pevně křesťané myslí a konají dle Ježíše se ve světě prokazuje hodnověrnost jejich křesťanské zvěsti mezi jinými lidmi a pokud tak nečiním urážím a snižuji svého Pána Ježíše Krista a zabraňuji dalším lidem aby v Něj uvěřili..

 

Jsem povinen Duchu Svatému, Dárci života, moudrosti a rady:

*Jsem povinen chránit vše živé, neboť Duch Svatý je dárcem života a zbytečným zabíjením živých tvorů se dopouštím hříchu proti Němu.

*Jsem povinen bojovat proti interrupcím, které nejsou vynuceny potřebou záchrany matky, ale její zvůlí a pohodlím či zvůlí někoho jiného.

*Nesmím spáchat sebevraždu, ani nikoho k ní nepřimět, ani ji netolerovat u jiných. Sebevražda ovšem není sebeoběť za život druhých- ta je naopak přijatelná- Pán Ježíš učinil totéž.

*Vše zlé mám tedy vždy hned zavrhovat a dále již nečinit. K tomu mi pomáhá Duch Svatý, který mi připomíná to, co Ježíš říkal a konal a usvědčuje mne, pokud se od toho odchýlím. Jestliže toto napomínání a povzbuzování necítím, pak asi Ducha Svatého zřejmě nemám a jsem povinen prosit Boha, aby mi jej seslal ku pomoci. Nebo bez Boha, bez Ježíše, bez Ducha Svatého nemohu činit nic dobrého.

*Jsem povinen vzývat Ducha Svatého, aby ke mně přišel a navždy již mne usměrňoval podle Boží Vůle. Mám Jej tedy poslouchat, a pokud mne usvědčuje z hříchů, mám se napravit a od svých zlých skutků či myšlení se odvrátit!

*Jsem povinen chápat Ducha Svatého jako plnou součást Boha a jako k Bohu se k Němu chovat. *Nesmím se proti Němu rouhat, neboť Pán Ježíš mne před takovým činem tvrdě varoval, že mi takové jednání nebude odpuštěno.

*Jsem povinen nepodléhat žádnému okultismu, satanismu, pověrám, astrologii, vykládání ze všeho možného, například z karet, vzývání duchů mrtvých, woo-doo, nepodléhat hazardu apod.

*Mám chránit zvířata proti krutému zacházení, zvláště zvířata laboratorní, bránit zabíjení zvířat kvůli kožešině či trofeji, loveckému povyražení apod. Mám se snažit bránit zbytečnému, nadbytečnému těžení a drancování pralesů, lesů a jejich zbytečnému porážení např. kvůli mrzkému finančnímu zisku apod. Bránit životní prostředí pro další lidské generace a nedrancovat je podle vzoru „po nás potopa“.

*Jsem povinen využívat své případné nadání ať již umělecké, vědecké či jiné k oslavě Boha a šíření Jeho Vůle mezi lidi.

*Jsem povinen dodržovat na pracovišti pravidla bezpečnosti práce a prosazovat je pro všechny ostatní a upozorňovat, pokud dochází k jejich porušení, buď onu osobu, nebo je-li to z nařízení „shora“ tak tlačit na vedení, aby se vše dělo podle těchto pravidel.

 

Jsem povinen svým bližním- všem lidem bez jakéhokoli rozdílu:

*Jsem povinen Milovat všechny ostatní lidi na celém světě minimálně stejně jako sebe samého, dávajíc vždy přednost životním potřebám před tužbami. Pán Ježíš přišel, aby sloužil a tak i já mám být vždy služebníkem Boha a potřebných lidí. Mám se snažit následovat Krista, který dal přednost druhým před sebou. Má víra mě neopravňuje k nicnedělání, ale žádá konkrétní každodenní činy.

*Jsem povinen druhé lidi nevraždit, nezabíjet, neponižovat, neubližovat jim fyzicky ani psychicky, nezanedbávat je, nijak je nepomlouvat, neuvádět je v pokušení atd.

*Nesmím se smiřovat se smrtí druhých, kteří umírají pro hříchy lidstva a mou a naši lhostejnost. Každé cca 3 vteřiny zemře na světě hlady jedno dítě- mé dítě i Boží dítě- to je pro mne nesmiřitelný hřích a já musím s tím hříchem bojovat o každý další život. A ve všech podobných příkladech, jako je dětská práce, vykořisťování apod.

*Jsem povinen nekrást, nedávat ani nepřijímat nic s úroky, nečinit jakékoli spekulativní kapitálové či majetkové operace. Nebrat ani nedávat úplatky.

*Jsem povinen z žádných důvodů nepřebírat a neodluzovat či nemít poměr s cizí manželkou. Mám se snažit zachovávat mravnost odmítat pornografii a prostituci apod. Mám se snažit mít jen jednu ženu a té zůstat věrný až do smrti.

*Jsem povinen chránit rodinu svou i všechny další a snažit se ji udržet pohromadě a v harmonii a lásce. Nesmím připustit, aby se registrované partnerství homosexuálů povýšilo a nazývalo se sňatkem, svatbou, manželstvím a podobně, neboť to odporuje Bohem nám dané přirozenosti a ohrožuje rodinu a manželství. Člověk byl stvořen jako muž a žena a jen jejich spojení je přirozené a je určené k zrození nového člověka a utužení partnerského vztahu manželů, nikoli ale jen pro osobní potřebu, zábavu či choutky. Ale nesmím zavrhovat homosexuály, jako lidi, neboť existují vědecké důkazy o tom, že někteří mají změny v mozku, muži mají mozky jako ženy a ženy jako muži, což prý ovlivňuje jejich sexuální zaměření- jsou tedy obětí jakési „nemoci“. Život takového člověka je extrémně těžký, nejlepší je v dobrovolném celibátu, aby jiné lidi stejného pohlaví neuváděl v pokušení či v hřích, kterým je homosexuální styk, nebo v manželství pokud to svede.

*Jsem povinen bojovat proti každé diskriminaci a to též proti diskriminaci žen například pokud se týká duchovní služby žen uvnitř církve i kdekoli jinde. Mám bojovat za to, aby ženy dostávaly stejný plat za stejnou práci, jako muži, jinak je to nespravedlivé.

*Jsem povinen se učit víc a více Milovat, protože Láska je hlavním učebním předmětem pro křesťana. Je to proto, že Bůh je Láska.

*Jsem povinen se naučit vždy plně odpouštět všem lidem, přátelům i nepřátelům (osobním, duchovním, politickým atd.) bez jakýchkoli rozdílů a podmínek.

*Jsem povinen ze všech sil bojovat proti smrti, proti násilí ve všech formách, tedy i proti válkám, vraždám, trestu smrti, eutanazii, ale i eugenice, klonování lidí atd.

*Jsem povinen bojovat proti predestinaci, jak jí často chápou lidé, proti rasismu, nacionalismu, egoismu, kolonialismu, všem násilným režimům, militarismu a jej podporujícím korporacím, kapitalismu a jeho heslům jako je: „každý sám za sebe“, nebo „pomoz si sám“, protože to vše je v přímém rozporu s Kristem a Jeho nám zjevenou Vůlí a proto se jedná o nepřátele Krista.

*Jsem povinen bojovat za sociálně spravedlivou a svobodnou společnost i zde na Zemi po vzoru slov a činů Ježíše, Písma a první církve.

*Jsem povinen se učit štědrosti a pomáhat všem, kterým se nedostává životních potřeb, a také jsem povinen přispívat církvi na její potřeby.

*Jsem povinen bojovat proti nezaměstnanosti, bídě, sociálnímu vyloučení, bezdomovectví atd. Jsem povinen všem takto postiženým lidem aktivně pomáhat dle svých sil.

*Jsem povinen volit ve volbách dle svého nejlepšího svědomí, brajíce vždy v úvahu potřeby potřebných, spravedlnost a lidskost a prosazovat ty programy, které co nejvíce odpovídají Kristu a Jeho Vůli především s důrazem na Lásku k bližním, solidaritu, vzájemnou pomoc, rovnost všech lidí atd. Například tzv. křesťanská pravice je odpornost a nemá oporu v Kristu a proto je pro křesťana nepřijatelná.

*Jsem povinen se chovat za všech okolností odpovědně (např. nesedat za volant po požití alkoholu).

*Jsem povinen bojovat za to, aby soudy na zemi byly spravedlivé. Není-li na soudu přítomna Láska, milosrdenství a touha pomoci místo touhy po odplatě, pak soud není ani nemůže být spravedlivý. *Jsem povinen se ze všech sil snažit pomáhat všem, kterým se nedostává životních potřeb či důstojného života. Všichni lidé celého světa jsou mými bratry, sestrami a dětmi, neboť můj Pán Ježíš za ně všechny zemřel, aby je zachránil. I já se mám snažit o totéž. Veškeré dělení lidí na nějak lepší a horší je dílem lidské nelásky- odklonu od Boha a příklonu k hříchu a satanovi a já nesmím takto myslet a jednat.

*Byl jsem Ježíšem Kristem vyslán do světa jako učedník a zvěstovatel Jeho Vůle, proto nesmím kolaborovat s do hříchu propadlým lidským světem čili systémem věcí, ale musím vždy myslet a činit tak, jak chce Pán Ježíš Kristus a Jeho Vůli aktivně vyhledávat. Tak se tedy staň!

 

 

Ještě existuje celá řada dalších povinností křesťana, které se sem už nevejdou, neboť se též často naskytnou nové problémy. Pro naši orientaci však stačí, když vše co myslíme, činíme či posuzujeme, podřídíme kontrole Ducha Svatého a Písma Svatého a modlitbě k Bohu a jistě nalezneme ten správný ukazatel, zda máme něco přijmout či odmítnout, dělat či nedělat, myslet či nemyslet atd. Prvním předpokladem je ovšem chtít vše poměřovat touto Boží Vůlí. Chceme-li být křesťané- chtějme!

 

A na závěr Biblický citát:

 

Ne, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Království Božího, ale ten kdo činí Vůli mého Otce!

 

 

frater Iohannis